Informacja o unieważnieniu postępowania.

Pabianice, dn. 01.12.2017 r.

 ZGM.FA.2420.3.2.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 p. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami

 

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówiona.)

 

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6 (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

 „Zakup i dostarczenie tonerów i tuszy”.

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie tonerów i tuszy. Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 1. Miejscem dostawy będzie siedziba ZGM przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach i podległe Zakładowi ROM-y:

                           - ROM I     ul. Warszawska 28  Pabianice

                                - ROM II    ul. Moniuszki 8        Pabianice

                                - ROM III   ul. Odrodzenia 15    Pabianice

 

4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorze umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

5. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

       6.  Kryterium wyboru oferty: cena.

 1. Termin składania ofert: do 13 grudnia  2017 r. do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria na parterze.
 2. Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem „Zakup i dostarczenie tonerów i tuszy” – decyduje data wpływu do Kancelarii. Oferta powinna zawierać:

 8.1  Aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni  organ
          rejestracyjny.

 8.2     Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 8.3     Formularz cenowy – wzór formularza cenowego zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

               8.4     Zaakceptowany wzór umowy.

 1. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Termin otwarcia ofert: 13 grudnia 2017 r. godz. 930 w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.
 4. Informacji na temat zamówienia udziela : Dział Administracyjno-Gospodarczy, tel. (42) 22 59 279.
 5. Informacji technicznych na temat zamówienia udziela: Informatyk, tel. (42) 22 59 268, 512 106 641.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.      Formularz ofertowy

2.      Wzór umowy.

3.      Formularz cenowy

« powrót