Informacja o wyborze oferty.

UWAGA! Wprowadzono zmiany w opisie przedmiotu zamówienia.

Pabianice, dnia 23.01.2014 r.

 ZGM.AZP.2420.2.2014.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Wykonanie i dostarczenie książeczek opłat

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : do dnia 20 lutego 2014 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : cena.

6.       Termin składania ofert: 30 stycznia 2014 r. do godz. 13:00

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Ofertę prosimy oznaczyć: „Oferta na wykonanie i dostarczenie książeczek opłat”. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 3 do zapytania ofertowego,

7.3.    od dwóch różnych zleceniodawców dokument (np. referencje) poświadczający prawidłowe wykonanie usług o podobnym charakterze do objętych zamówieniem.

8.       Oferta winna obejmować całość zamówienia.

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty.

10.    Termin otwarcia ofert 30 stycznia 2014 r. o godz. 13:30.

11.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

12.    Informacji szczegółowych na temat organizacji zamówienia udziela: Wanda Rutkowska - Hanc, tel. 42/22-59-252.

13.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Magdalena Pękowska, tel. 42/22-59-262 lub Wanda Rutkowska - Hanc, tel. 42/22-59-252.

 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

  

Załączniki:

  1. Wzór umowy.
  2. Opis przedmiotu zamówienia (wraz ze wzorami stron książeczek)
  3. Formularz ofertowy.

 UWAGA !

W opisie przedmiotu zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1. litera B pkt.1 otrzymuje brzmienie:

"Kartka pierwsza - okładka przednia z papieru kredowego lub z papieru offsetowego w gramaturze ok. 170g/m2 ".

2. litera B pkt.4 otrzymuje brzmienie:
"Kartka 14 - okładka tylna z papieru kredowego lub z papieru offsetowego w gramaturze ok. 170g/m2 ".

« powrót