Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 06.03.2014 r.

 ZGM.AZP.2420.3.2014.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych

oraz odgromowych na terenach 7 posesji

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia: jeden miesiąc licząc od dnia podpisania umowy.

5.       Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: do godziny 13:00 w dniu 13.03.2014 r. w Kancelarii ZGM w Pabianicach.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Oferta na sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych”. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy - wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    formularz cenowy - wzór formularza stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

7.4.    dokument / dokumenty uprawniające co najmniej jedną osobę do wykonywania przeglądów, w tym pomiarów, instalacji elektrycznej i odgromowej,

7.5.    od dwóch różnych zleceniodawców dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłowe wykonanie usług o podobnym charakterze do objętych niniejszym zamówieniem

8.       Oferta winna obejmować całość zamówienia.

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6,7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty

10.    Termin otwarcia ofert 13.03.2014 r. o godz.: 13:30. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat organizacji zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-252.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/22/-59- od 254 do 257.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy z Opisem przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Formularz cenowy (format PDF;  format EXCEL)

 

« powrót