Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dni 07.02.2014 r.

 

ZGM.EM.2420.1.2014.MP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

 

1.   Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na „Pielęgnację i usuwanie drzewostanu  na terenach wewnątrzosiedlowych w Pabianicach w 2014r.”.             

2.        Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, polegająca na:

1)  cięciach pielęgnacyjnych drzew (korygujące, prześwietlające, usuwanie posuszu, gałęzi obumarłych, nadłamanych, wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi) wraz   z wywozem ściętego drzewostanu.

2)     usunięcie drzew wraz z uporządkowaniem i wywozem ściętego drzewostanu.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.     Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2014r.

5.     Kryterium wyboru oferty stanowią najniższe ceny za wykonanie usług.

6.     Termin składania ofert: 14.02.2014r. godz.12oo

7.  Forma składania ofert: pisemnie, e-mail(zgm@zgm.pabianice.pl), faks – decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna   zawierać:

7.1 aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny – gdy dotyczy

7.2   formularz cenowy

7.3   formularz ofertowy

7.4   oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw kwalifikacyjnych przez osoby które będą wykonywać zamówione.

8.    Termin otwarcia ofert 14.02.2014r. godz.1215 w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

9.        Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Magdalena Pękowska tel. (42) 225 92 62

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej                w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

     1.      Wzór umowy.

     2.      Formularz cenowy.

     3.      Formularz ofertowy.

     4.      Oświadczenie o posiadaniu świadectw kwalifikacyjnych.

 

« powrót