Pabianice, dnia 05.06.2014 r.

 ZGM.AZP.2420.10.2014.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Budowa przyłączy kanalizacyjnych do 12 nieruchomości na terenie Pabianic
łącznie z wykonaniem dokumentacji projektowej na te przyłącza

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : 28.11.2014 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 16.06.2014 r. do godz. 13:00 w Kancelarii ZGM

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Ofertę prosimy oznaczyć: „Oferta na budowę przyłączy kanalizacyjnych”. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    formularz cenowy – wzór formularza stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

7.4.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 3-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat.

8.       Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość części zamówienia (od jednej do trzech).

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty

10.    Termin otwarcia ofert 16.06.2014 r. o godz. : 13:30. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela:

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela:

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.      Wzór umowy z załącznikami.

a.       Załączniki do umowy nr 1 (Warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej) i nr 2 (Mapy sytuacyjne): 
dla części 1;   dla części 2;   dla części 3.

b.       Załącznik nr 3 do umowy (Proponowane przez Zamawiającego parametry przyłączy kanalizacyjnych).

c.       Załącznik nr 4 do umowy (Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Łąkowej 5 w Pabianicach).

2.      Formularz ofertowy.

3.      Formularz cenowy ( w formacie PDF oraz w formacie EXCEL).

 

« powrót