Informacja o wyborze oferty.

  ZGM.AZP.2420.3. 2014.BP                                                                                                                                             Pabianice, dnia 20.03.2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie  art. 4 p. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy
do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia.)

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 

„Dostawa regenerowanej kserokopiarki cyfrowej”

 

2.        Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6

3.        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.        Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy.

5.        Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

6.        Termin składania ofert:  28.03. 2014 r. godz. 13.00

7.        Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do kancelarii. Oferta powinna zawierać:

7.1.  Aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny bądź wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

7.2.  Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.  Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia, w tym nazwa, symbol, model i producent

8.        Termin otwarcia ofert  28.03.2014 r. godz. 13.30  w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

9.        Informacji szczegółowych udziela: Joanna Kałuszka, tel. 0-42 225-92-68, 512-106-641, e-mail jkałuszka@zgm.pabianice.pl

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 9 marca 2012 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w każdym czasie bez przyczyny.

 

Załączniki:

1.        Wzór umowy.

2.        Wzór formularza ofertowego.

 

« powrót