Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 12.06.2014 r.

 Nr spr. zam. ZGM.AZP.2420.6.2014.BP

 
 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki przybudówki tzw. spacerniaka bez  zadaszenia na terenie nieruchomości przy ul. Gdańskiej 6  w Pabianicach”

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Terminy wykonania i przekazania dokumentacji określa się na następująco:

4.1.  przekazania wniosku o pozwolenie na rozbiórkę lub zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach – sześć tygodni licząc od dnia podpisania umowy,

4.2.  przekazania Zamawiającemu dokumentacji nie stanowiącej załącznika do w/w wniosku lub zgłoszenia, tj. projektu budowlanego (w tym wykonawczego), specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robot będącego elementem dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego - osiem tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena

6.       Termin składania ofert: 24.06.2014  do godz. 13.00

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Kopertę z ofertą należy oznaczyć: „Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Gdańska 6”

       Oferta powinna zawierać:

7.1.  aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2. formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.od dwóch różnych zleceniodawców dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłowe wykonanie usług o podobnym charakterze do objętych niniejszym zamówieniem

8.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7  skutkuje odrzuceniem oferty.

9.       Termin otwarcia ofert: 24.06.2014 o godz. 13.30

10.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat organizacji procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-252.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/22-59-256.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy.
  2. Formularz ofertowy.
« powrót