Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 09.09.2014 r.

Nr spr. zam. ZGM.AZP.2420.8.2014.BP

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 

Remont instalacji elektrycznej w zakresie WLZ i oświetlenia administracyjnego

dla budynków usytuowanych na nieruchomościach przy ul. Pułaskiego 7

i ul. Reymonta 3 w Pabianicach

 

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : 30.11.2014 r.

5.       Kryterium wyboru oferty :  dla każdej z nieruchomości najniższa cena oraz propozycja sposobu wykonania remontu instalacji

6.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii.

7.      Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie z napisem : „Remont instalacji elektrycznej WLZ”.

8.       Termin składania ofert: 17.09.2014  do godz. 13:00 r.

9.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii.

       Oferta powinna zawierać:

9.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

9.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

9.3.    informacja dotycząca sposobu wykonania remontu instalacji,

9.4.    od dwóch różnych zleceniodawców dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłowe wykonanie usług o podobnym charakterze do objętych niniejszym zamówieniem.

10.    Dopuszcza się składanie ofert na dowolną części zamówienia (na jedną lub dwie nieruchomości).

11.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty

12.    Termin otwarcia ofert 17.09.2014 r. o godz.: 13:30 o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej  lub faxem.

13.    Informacji szczegółowych na temat organizacji procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-252.

14.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/22-59-255 p. Sławomir Jach.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

UWAGA:

Ewentualnym wykonawcom zaleca się dokonanie wizji lokalnej na tych nieruchomościach, na które będzie składał ofertę.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy
    - mapka nieruchomości przy ul. Pułaskiego 7
    - mapka nieruchomości przy ul. Reymonta 3
  2. Formularz ofertowy z załącznikiem

 

« powrót