Informacja o wyborze oferty.

          ZGM.FA.2420.3.2.2014                                                                                            Pabianice, dnia 03.03. 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie  art. 4 p. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy
do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia.) 

1.        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

                                            „Obsługa prawna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach”

2.         Wspólny słownik CPV: 79.10.00.00 – usługi prawnicze, 79.11.00.00 – usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji    prawnej.

3.          Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

4.          Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

6.          Termin realizacji zamówienia: 01.04.2014 r. do 31.03. 2016 r.

7.          Kryterium wyboru oferty: cena – waga 100%, liczona wg wzoru:

Co – cena oferty obliczona wg wzoru

Co= Cmin.o/Cob x 100 gdzie Cmin.o – cena oferty o najniższej cenie, Cob – cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów – 100 pkt.

8.         Termin składania ofert: do 17 marca 2014 r. do  godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Ip.

9.          Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na „Obsługę prawną Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach”  – decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

9.1. Aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny

9.2. Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 1

9.3. Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 2

9.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia– załącznik nr 3

9.5. Odpis dyplomu potwierdzający przez osobę świadczącą obsługę prawną wykształcenia wyższego prawniczego.

9.6. Potwierdzenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania usługi zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 10 poz. 65 ze zm.) i jest wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych lub zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 146 poz. 1188 ze zm.) i jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej  ( wypis z listy właściwej Izby)

   10.      Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty.

   11.      Termin otwarcia ofert  17 marca 2014 r. godz. 13.20 w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty
      Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

12.     Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Z-ca Dyrektora d.s. Eksploatacji Magdalena Bryndziak                             tel. 0-42 22-59-285, tel. kom. 509-588-838.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 9 marca 2012 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w każdym czasie bez przyczyny.

Załączniki:
1.      Wzór umowy
2
.      Wzór formularza ofertowego
3.       Wykaz osób

« powrót