Informacja o wyborze oferty.

 UWAGA!

W dniu 26.05.2014r naniesiono zmiany w formularzu ofertowym. W przypadku złożenia oferty na druku przed zmianą - zamawiający doliczy podatek VAT do ceny oferty po upewnieniu się iż oferent jest jego płatnikiem.

 

ZGM.AZP.2420.8 2014.WHR                                                                             Pabianice, dnia  22.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

 

1.     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

    Świadczenie usług hydraulicznych w zakresie usuwania awarii instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych budynkach administrowanych przez ZGM w Pabianicach

 

2.      Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.     Termin realizacji zamówienia: od 1.07.2014 r. do 30.06.2015r.      

5.      Kryteria wyboru oferty : najniższa cena

6.      Termin składania ofert : 29.05.2014 do godz. 13:00

7.      Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do Kancelarii. Kopertę z ofertą należy oznaczyć „Świadczenie usług hydraulicznych”

       Oferta powinna   zawierać:

7.1 aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny

7.2   formularz ofertowy - wzór formularza zawiera Załącznik nr  4 do zapytania ofertowego

7.3   dokumenty ( np. referencje ),min. od dwóch zleceniodawców, poświadczające prawidłową realizację robót o podobnym charakterze

8.      Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia określony w umowie.

Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt. 6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty.

10.   Termin otwarcia ofert:  29.05.2014 r.  o godz. 13:30 o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

11. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Komórka ds. ZP   tel: 42-225-92-52

12. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny tel: 42-225-92-56

13. Zamawiający informuje ,iż szczegółowemu sprawdzeniu podlegać będą te oferty, które na podstawie kryterium wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego ( min. pierwsze dwie najkorzystniejsze ).

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

     1.      Wzór umowy na budynki gminy  z zał. Nr 1- Wykazem posesji

     2.      Wzór umowy na budynki WM z zał. Nr 1- Wykazem posesji

     3.      Wykaz usług –zał. nr 2 do umowy (treść jednakowa dla obu umów)

     4.      Formularz ofertowy – druk nr 1

     5.      Formularz cenowy – druk nr 2

 

« powrót