Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 20.11.2014 r.

 ZGM.AZP.2420.16.2014.WRH

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

MONTAŻ PRZEWODÓW KOMINOWYCH

ze stali kwasoodpornej oraz żaroodpornej dla siedmiu lokali mieszkalnych

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : 23.12.2014 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 26.11.2014 r. o godz. 13:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, I p. pok. nr 4.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Oferta na montaż przewodów kominowych” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    formularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

7.4.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (montaż przewodów z blachy stalowej) od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech.

8.       Oferta musi zawierać pełny asortyment wyszczególniony w formularzu cenowym.

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

10.    Termin otwarcia ofert 26.11.2014 r. o godz. 13:30; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela:Komórka ds Zamówień Publicznych, tel 42 22 59 275

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela:Dział Techniczny, tel. 42 22 59 256

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

14.    W przypadku, kiedy najniższa oferta przekroczy wartość posiadanych na ten cel środków finansowych  Zamawiający przewiduje możliwość podpisania umowy na mniejszą ilość lokali.

 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy z zał. nr 1.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Formularz cenowy (format EXCEL lub PDF)
« powrót