Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 22.04.2014 r.

 ZGM.AZP.2420.7.2014.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Dostawa pieców grzewczych i kuchni węglowych

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : sukcesywnie do 31.12.2014 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 29.04.2014 r. do godz. 13:00 w kancelarii ZGM.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Ofertę prosimy oznaczyć: „Oferta na dostawę pieców grzewczych i kuchni węglowych”. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    ofertę - wzór oferty zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    formularz cenowy - wzór formularza cenowego zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

8.       Oferta musi zawierać pełny asortyment wyszczególniony w formularzu cenowym.

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty.

10.    Termin otwarcia ofert 29.04.2014 r. o godz. : 13:30. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych - tel. 42/22-59-252.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: ROM 2 - tel. 42/22-51-813 oraz ROM 4 - tel. 42/22-51-818.

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy.
  2. Druk oferty.
  3. Formularz cenowy (format PDF, format EXCEL).

 

« powrót