Informacja o wyborze oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ZGM.FA.2420.3.6.2014                                                                                                      Pabianice, dnia 29.10. 2014 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie  art. 4 p. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy
do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia.)

 

1.        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

„Sukcesywna dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej”

2.        Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.        Termin realizacji zamówienia od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

5.        Kryterium wyboru oferty: cena.

6.        Termin składania ofert  do 13.11. 2014 r. godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Ip.

7.        Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem „Sukcesywna dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej” – decyduje data wpływu do Kancelarii. Oferta powinna zawierać:

7.1.  Aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny

7.2.  Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.  Formularz cenowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

7.4.  Zaakceptowany wzór umowy.

8.        Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

9.        Termin otwarcia ofert  13.11. 2014 r. godz. 1330  w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

10.      Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Dział Administracyjno-Gospodarczy, tel. 42/22- 59- 279.

11.      Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udzielają:                                                             

               ►odzież robocza – Tadeusz Nowicki tel. 42/22-59-278 lub 512 106 340

      ► środki ochrony indywidualnej – Piotr Kobylarczyk tel. 509 588 868

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 9 marca 2012 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w każdym czasie bez przyczyny.

 

Załączniki:

1.        Wzór umowy.

2.        Formularz ofertowy.

3.        Formularz cenowy.

 

« powrót