Pabianice, dnia 03.12.2014 r.

Nr spr. zam. ZGM.AZP.2420.14.2014.BP

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Usuwanie awarii instalacji elektrycznych

zgłaszanych w godzinach od 1500 do 700 dnia następnego w dniach roboczych ZGM

oraz całodobowo we wszystkich dniach nieroboczych dla ZGM

-  w budynkach administrowanych przez Zamawiającego (własności Gminy Miejskiej Pabianice, prywatnych, własności mieszanej ) oraz w lokalach Gminy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - Załącznik nr 2/G

-  w częściach wspólnych Wspólnot Mieszkaniowych które są pod zarządem i administracją Zamawiającego - Załącznik nr 2/W

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 10.12.2014 r. do godz. 13:00

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii (parter). Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć napisem: „Oferta na usuwanie awarii instalacji elektrycznych” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

8.       Oferta powinna zawierać:

8.1.   formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego,

8.2.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

8.3.   aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne osoby wykonującej zamówienie w zakresie minimum eksploatacji E  urządzeń i instalacji elektrycznych ( energetycznych ).

8.4.   Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich  trzech lat.

9.       Oferta winna być złożona na całość zamówienia.

10.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty

11.    Termin otwarcia ofert 10.12.2014 r. o godz.: 13:30; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

12.    Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Komórka ds. ZP tel. 42/22-59-275,

13.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Sławomir Jach  tel. 42-/22-59-255.

 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.

2.      Wzór umowy z załącznikami  dot. -  budynków administrowanych przez Zamawiającego (własności Gminy Miejskiej Pabianice, prywatnych, własności mieszanej ) oraz w lokali Gminy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

a.      Załącznik  nr 1 - Zakres robót

b.      Załącznik nr 2/G - Wykaz posesji (część I  i  część II)

3.      Wzór umowy z załącznikami dot. - części wspólnych Wspólnot Mieszkaniowych które są pod zarządem i administracją Zamawiającego

a.      Załącznik  nr 1 - Zakres robót

b.      Załącznik nr 2/W  -  Wykaz posesji

« powrót