Informacja o wyborze oferty.

 Pabianice, dni 21.02.2014 r.

 ZGM.EM.2420.2.2014.MP

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 
 
 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

 

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 
 

  1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  w Pabianicach na 2014r.

 

2.   Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.  Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2014r.

5.  Kryterium wyboru oferty stanowią najniższe ceny za wykonanie usług.

6.  Termin składania ofert: 28.02.2014r. godz.12oo

7.  Forma składania ofert: pisemnie, e-mail(zgm@zgm.pabianice.pl), faks – decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna   zawierać:

7.1 aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny – gdy dotyczy

7.2   formularz cenowy

7.3   formularz ofertowy

7.4  oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw kwalifikacyjnych przez osoby które będą wykonywać zamówione.

 8.   Termin otwarcia ofert 28.02.2014r. godz.1215 w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

  9.      Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Magdalena Pękowska tel. (42) 225 92 62

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej                w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.


 

Załączniki:

 

    1.      Wzór umowy.

    2.      Formularz cenowy.

    3.      Formularz ofertowy.

    4.      Oświadczenie o posiadaniu świadectw kwalifikacyjnych.

 

« powrót