Informacja o wyborze oferty.

ZGM.AZP.2420.4 2014.BP                                                                               Pabianice, dnia  11.04.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

  o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

 

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 
1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza      do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : 

„Remont chodnika przy ul. Wileńskiej 45 w Pabianicach”

 

2.      Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.      Termin realizacji zamówienia: 6o dni od momentu podpisania umowy.

5.      Kryteria wyboru oferty : najniższa cena

6.      Termin składania ofert : 23.04.2014 do godz. 13:00

7.      Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do Kancelarii. Kopertę z ofertą należy oznaczyć „Oferta na remont chodnika ul Wileńska 45”.

       Oferta powinna   zawierać:

7.1   aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny – gdy dotyczy

7.2   formularz ofertowy - wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

7.3   dokumenty ( np. referencje ),min. od dwóch zleceniodawców, poświadczające prawidłową realizację robót o podobnym charakterze

Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt. 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

9.      Termin otwarcia ofert:  23.04.2014 r.  o godz. 13:30 o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

10. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Komórka ds. ZP  tel: 42-225-92-52

11. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny tel: 42-225-92-56

12. Zamawiający informuje ,iż szczegółowemu sprawdzeniu podlegać będą te oferty, które na podstawie kryterium wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego ( min. pierwsze dwie najkorzystniejsze ).


Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

        1.      Wzór umowy.

        2.      Formularz ofertowy.

 

« powrót