Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 08.10.2014 r.

 ZGM.AZP.2420.15.2014.WRH

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

w ilości 25 m3 do kotłowni zlokalizowanych w Pabianicach
przy ul. Gdańskiej 7

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2015 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena; do wyboru oferty za cenę uważa się najniższą marżę lub najwyższy upust do cen hurtowych.

6.       Termin składania ofert: 20.10.2014 r. do godziny 13:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, I p. pok. nr 4.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Oferta na dostawę oleju opalowego” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    Koncesja wydana przez Prezesa Urzędu  Regulacji Energetyki (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem ) uprawniająca do obrotu paliwami ciekłymi,

7.4.    Licencja ( kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem ) na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne,

7.5.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech lat.

8.       Oferta musi zawierać pełny asortyment wyszczególniony w formularzu ofertowym.

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

10.    Termin otwarcia ofert 20.10.2014 r. o godz.. 13:30; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela:

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela:

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy.
  2. Formularz ofertowy.

 

« powrót