Informacja o wyborze oferty.

ZGM.FA.2420.3.3.2014                                                                                                       Pabianice, dnia 30.09.2014 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

                   Zakup i dostawa piasku dla celów akcji zimowej 2014/2015

2.        Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6.

3.        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4.        Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2015 r.

5.        Kryterium wyboru oferty : cena.

6.        Termin składania ofert: do 10.10.2014 r. do godziny 13:00 w kancelarii ZGM.

7.        Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

7.1.     aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.     formularz ofertowy – wzór formularza ofertowego zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

7.3.     formularz cenowy – wzór formularza cenowego zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

7.4.     zaakceptowany wzór umowy wraz z załącznikiem.

8.        Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

9.        Termin otwarcia ofert : 10.10.2014 r. o godz.: 13:30.

10.     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faxem.

11.     Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Dział Administracyjno-Gospodarczy - tel. 42/22-59-279.

12.     Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udzielają: ROM I   42/22-51-811/ 812

                                                                                                                ROM II  42/22-51- 813/814

                                                                                                                ROM IV 42/22-51- 817/818

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

            Załączniki:

1.       Formularz ofertowy.

2.       Formularz cenowy.

3.       Wzór umowy.

4.     Załącznik nr 1 do umowy.

« powrót