Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 18.12.2014 r.

 ZGM.AZP.2420.20.2014.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 1.   Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Sukcesywna dostawa urządzeń grzewczych (ogrzewacze i kuchnie) na węgiel

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 02.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 30.12.2014 r. do godz. 13:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Oferta na dostawę urządzeń grzewczych” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna składać się z:

7.1.    aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    oferty – wzór oferty zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    formularza cenowego – wzór formularza zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

8.       Oferta musi zawierać pełny asortyment wyszczególniony w formularzu cenowym.

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

10.    Termin otwarcia ofert 30.12.2014 r. o godz.: 13:30; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka zamówień publicznych, tel. 42 22 59 275.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: ROM 1 – tel. 42 22 51 811, ROM 2 – tel. 42 22 51 813, ROM 4 – tel. 42 22 51 818.

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy z zał. nr 2.
  2. Wzór oferty.
  3. Formularz cenowy (format PDF, format EXCEL).

 

« powrót