Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 25.11.2014 r.

ZGM.AZP.2420.17.2014.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Usunięcie awarii zewnętrznej instalacji wodociągowej

na nieruchomości przy ul. Szpitalnej 2 w Pabianicach

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy wraz z załącznikami nr 1 i nr 2, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : czternaście dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, lecz nie dłużej niż do 30.12.2014 r.

5.       Kryterium wyboru oferty: wskazany w kosztorysie ofertowym zakres robót oraz najnizsza cena w stosunku do wskazanego w kosztorysie zakresu robot.

6.       Termin składania ofert: do godz. 13:00 w dniu  02.12.2014 r. w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Usunięcie awarii instalacji wodociągowej – ul. Szpitalna 2” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (wykonanie / remont instalacji wodociągowej lub sieci wodociągowej) od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

7.4.    Kosztorys ofertowy. Podstawą kosztorysu winien być Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy, przy czym w kosztorysie winny zostać ujęte wszystkie roboty, których konieczność wykonania można przewidzieć z załączonego Opisu przedmiotu zamówienia. Kosztorys należy wykonać w sposób jednoznacznie umożliwiający rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym, zawierającym parametry cenotwórcze (stawkę r-g, narzuty, ceny materiałów i sprzętu itp.).

8.       Oferta musi zostać złożona na cały przedmiot zamówienia.

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę lub zmienionej nazwy przedmiotu zamówienia).

10.    Termin otwarcia ofert:   02.12.2014 r. o godz.: 13:20; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub faksem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/2259275.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/2259257 oraz ROM I, tel. 42/2251811.

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy z Załącznikiem nr 1 – Opisem przedmiotu zamówienia
  2. Mapa lokalizacyjna - Załącznik nr 2 do umowy
  3. Formularz ofertowy.

 

« powrót