Informacja o wyborze oferty.

 Pabianice, dnia   28.01.2014 r.

ZGM.AZP.2420.1.2014/BP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszaj      do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :   

                 Wykonanie dokumentacji projektowej  rozbiórki budynku przy ul. Żeromskiego 13"

2.      Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.      Termin realizacji zamówienia:  - 5 tygodni licząc od dnia podpisania umowy dla przekazania dokumentacji do
                                                 Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Pabianicach.                                  

                                                   -  6 tygodni licząc j.w. dla przekazania pozostałej dokumentacji do ZGM w Pabianicach.

5.      Kryterium wyboru oferty : najniższa cena

6.      Termin składania ofert :05.02.2014 r. do godz. 13:00

7.      Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna   zawierać:

7.1   Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny – gdy dotyczy

7.2   formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

7.3   Minimum dwie referencje z wykonania dokumentacji projektowej.

8. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt. 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.                                      

9.  Termin otwarcia ofert  05.02.2014 r.  o godz. 13:30 o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

11. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Komórka ds. ZP   tel: 42-225-92-52

12. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny tel: 42-225-92-55 do 57

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

 

Załączniki:

     1.    Wzór umowy.

2.    Formularz ofertowy.

« powrót