Pabianice, dnia 19.05.2014

  ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

 

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 „Wykonanie usług gazowych w 80 budynkach mieszkalnych i 1 niemieszkalnym - będących w administracji ZGM Pabianice”

 2.      Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 4.      Termin realizacji zamówienia : od 01.07.2014  do 30.06.2015r.

 5.      Kryterium wyboru oferty : najniższa cena. Zamawiający nie będzie dzielił zamówienia na części.

 6.      Termin składania ofert: 27.05.2014 r. do godz. 13.00

 7.      Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

 7.1    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

 7.2    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

 7.3    Aktualne świadectwa kwalifikacyjne osób które będą wykonywać zamówienie E i kierownika robót D- w zakresie wymaganym do wykonania umowy.

 8.      Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

 9.      Termin otwarcia ofert 27.05.2014 r.  o godz. 13.30

 10.   O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub faxem.

 11.   Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski

                                                                                                                 tel: 509588866

 12.   Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Małgorzata Bajer

                                                                                                                   tel: 509588870

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1.      Wzór umowy.

 2.      Formularz ofertowy.

 3.      Opis przedmiotu zamówienia.

 4.   Wykaz budynków.

 

« powrót