Informacja o wyborze oferty.

 Pabianice, dnia 22.04.2014 r.

  ZGM.AZP.2420.5.2014.WRH

  ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

 

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 

Dozór, w tym konserwacja oraz naprawy, kotłów oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla których czynnik cieplny podawany jest z tych kotłów - na 6 posesjach w Pabianicach

 

2.      Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kotłownie można obejrzeć po uprzednim skontaktowaniu się z odpowiednimi osobami pod numerami telefonów:

ul. Gdańska 7                    -  (42)  22 - 51 - 811   lub   22 - 51 - 812

ul. Warzywna 6                  -  (42)  22 - 59 - 285

ul. Kościuszki 22/26            -  (42)  22 - 51 - 813   lub   22 - 51 - 814

ul. Stary Rynek 6                -  (42)  22 - 51 - 811   lub   22 - 51 - 812

ul. Łąkowa 22                    -  (42)  22 - 51 - 815   lub   22 - 51 - 816

ul. Traugutta 2                   -  (42)  22 - 51 - 813   lub   22 - 51 - 814

 4.       Termin realizacji zamówienia : od dnia 01.06.2014 r. do dnia 31.05.2015 r.

 5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

 6.       Termin składania ofert: 29.04.2014 r. do godz. 13:00 w kancelarii ZGM.

 7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Ofertę prosimy oznaczyć: „Dozór kotłów i instalacji cieplnych na 6 posesjach” (lub podobnie). Oferta powinna zawierać:

 7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

 7.2.   ofertę – wzór oferty zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

 7.3.    formularz cenowy - wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

 7.4.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat,

 7.5.   dokumenty uprawniające osoby wykonawcy do wykonywania przedmiotu zamówienia:

 a/   świadectwa energetyczne E (eksploatacja) dla osób (osoby) bezpośrednio wykonujących przedmiot zamówienia dla wszystkich grup energetycznych,

 b/   świadectwa energetyczne D (dozór) dla osoby (osób) nadzorujących wykonywanie przedmiotu zamówienia dla wszystkich grup energetycznych,

 c/   uprawnienia budowlane w zakresie instalacji gazowych wraz z zaświadczeniem z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o aktywnym członkostwie lub świadectwo kwalifikacje D przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacja urządzeń i instalacji gazowych z wpisem uprawniającym do wykonywania pracy w zakresie kontrolno - pomiarowym.

 8.       Oferta musi zawierać pełny asortyment wyszczególniony w formularzu cenowym.

 9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty

 10.    Termin otwarcia ofert 29.04.2014 r. o godz. : 13:40. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

 11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych - tel. 42/22-59-252.

 12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych - tel. 42/22-59-252.

 13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 
 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 

  1. Wzór umowy.
  2. Wzór oferty.
  3. Formularz cenowy (format PDF, format EXCEL).

 

« powrót