Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dni 15.12.2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

 1     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na

 

„Pielęgnację i usuwanie drzewostanu na terenach wewnątrzosiedlowych w Pabianicach w 2015r.”.

 

 2     Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, polegająca na:

 2.1 cięciach pielęgnacyjnych drzew (korygujące, prześwietlające, usuwanie posuszu, gałęzi obumarłych, nadłamanych, wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi) wraz   z wywozem ściętego drzewostanu.

 2.2 Usunięcie drzew wraz z uporządkowaniem i wywozem ściętego drzewostanu.

 3     Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 4     Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2015r.

 5      Kryterium wyboru oferty stanowią najniższe ceny za wykonanie usług.

 6          Termin składania ofert: 22.12.2014r. godz.1330

 7      Forma składania ofert: pisemnie – decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

 7.1 aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny – gdy dotyczy;

 7.2 formularz cenowy;

 7.3 formularz ofertowy;

 7.4 oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw kwalifikacyjnych przez osoby które będą wykonywać zamówione.

          Niespełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

          Termin otwarcia ofert 22.12.2014r. godz.1345 w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

          O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub faxem.

          Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski tel. 509588866

          Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: j.w.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej                w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

           1. Wzór umowy.

          2. Formularz cenowy.

          3. Formularz ofertowy.

4.  Oświadczenie o posiadaniu świadectw kwalifikacyjnych

« powrót