Informacja o wyborze oferty.

 ZGM.AZP.2420.2 2014.BP                                                                                                                                                                        Pabianice, dnia 18.03.2014 r.

 
 
 ZAPYTANIE OFERTOWE

 
 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

 

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

1.    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza      do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :     

 Montaż instalacji domofonowej wraz z osprzętem
przy ul. Bóźniczej 7 Pabianicach

2.    Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.    Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od momentu podpisania umowy.                                                          

5.      Kryteria wyboru oferty :

7.1   najniższa cena oraz

7.2   propozycja  sposobu wykonania instalacji domofonowej.(uwzględniającej opis z § 2 ust.1 wzoru umowy).

6.    Termin składania ofert : 27.03.2014 do godz. 13:00

7.   Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do Kancelarii. Oferta powinna   zawierać:

7.1   aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny – gdy dotyczy

 7.2   formularz ofertowy - wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 7.3   informacja dotycząca sposobu wykonania instalacji domofonowej

 7.4   dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie materiały budowlane, które zostaną zamontowane.

 Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt. 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

9.   Termin otwarcia ofert:  27.03.2014 r.  o godz. 13:30 o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

10. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Komórka ds. ZP   tel: 42-225-92-52

11. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny tel: 42-225-92-55 do 57

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

     1.      Wzór umowy.

     2.      Formularz ofertowy.

 

« powrót