Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dn. 05.11. 2014 r.

ZGM.FA.2420.3.7.2014

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

(Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do realizacji zamówienia).

 

  1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

 „Sprzątanie pomieszczeń biurowych”.

  1. Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w następujących pomieszczeniach biurowych:

       - w biurowcu przy ul. Warzywnej 6 - (pow. około 620m2),

       - w ROM-ie I przy ul. Warszawskiej 28 - (pow. około 161,80m2),

       - w ROM-ie II przy ul. Moniuszki 8 - (pow. około 91m2),

       - w ROM-ie IV przy ul Odrodzenia 15  - (pow. około 101m2).

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY CENOWEJ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO DOKONANIA WIZJI LOKALNEJ. WYMAGA SIĘ, ABY WYKONAWCA ZDOBYŁ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY. FAKT ZAPOZNANIA SIĘ Z W/W STANEM POTWIERDZA POPRZEZ ZŁOŻENIE OFERTY.

 

  1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  2. Termin realizacji zamówienia : od 01.01.2015 r. do 31.12 2015 r.
  3. Kryterium wyboru oferty: cena.
  4. Termin składania ofert : do 19.11.2014 r. do godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria I p.
  5. Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem „Sprzątanie pomieszczeń biurowych” – decyduje data wpływu do Kancelarii Zakładu. Oferta powinna zawierać:

       7.1 Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ
            rejestracyjny.

       7.2. Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

       7.3  Zaakceptowany wzór umowy – wzór umowy zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

       7.4  Od przynajmniej dwóch różnych zleceniodawców dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłowe
               wykonywanie usługi objętej niniejszym zamówieniem.

8.     Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

9.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Termin otwarcia ofert: 19.11.2014 r. godz.1330 w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej  oferty
       Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

11.  Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udzielają:

        ul. Warzywna 6, kierownik Działu Administracyjnego - Tadeusz Nowicki,

          tel. (42) 22 59 278, kom. 512 106 340,

       -  ROM I przy ul. Warszawskiej 28, kierowniczka – Agnieszka Broniarczyk,  tel. (42) 22 51 811, kom. 509 588 861,

       -  ROM II  przy ul. Moniuszki 8, kierowniczka Aleksandra Kruczkiewicz-Wajdner,   tel. (42) 22 51 814,

           kom. 509 588 862,

       -  ROM IV  przy ul. Odrodzenia 15, kierowniczka Anna Wiśniewska, tel. (42) 22 51 817, kom. 509 588 867.

12.  Pomieszczenia przeznaczone do sprzątania, które wymienione są w pkt. 2 można oglądać w każdy dzień roboczy

        od godz.800 do godz. 1400,.

 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

   Załączniki:

1.      Formularz Ofertowy.

2.      Wzór Umowy wraz z załącznikami. - Uwaga! W dniu 14.11.2014r została zmieniona treść Umowy, par.1 ust.2.
                                                         Wykreślona została treść: " oraz zakupu i montażu akcesoriów łazienkowych."

 

« powrót