Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 15.10. 2014 r.

 ZGM.FA.2420.3.5.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie  art. 4 p. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami

 

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy
do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia.)

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 

„Badanie sprawozdania finansowego”

 

2.       Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2015 r.

5.       Kryterium wyboru oferty: cena .

6.       Sposób przygotowania oferty.

         Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy  umieścić:

·      dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),

·      oznaczenie „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach za rok 2014 przez biegłego rewidenta. Nie otwierać przed 27.10.2014r. godzina 13.00. ”

7.       Miejsce i termin składania ofert : do dnia 27.10. 2014 r. godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria I p.

 

8.        Forma  składania  ofert :  pisemnie.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej jak w pkt. 6 należy złożyć do dnia 27.10.2014 do godz. 13.00  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, ul. Warzywna 6, Kancelaria I p.- decyduje data wpływu do sekretariatu. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były  ponumerowane i zaparafowane, a oferta opakowana w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią bez jej naruszenia. Oferta nie zawierająca wszystkich wymaganych załączników/dokumentów nie będzie brana pod uwagę przy ocenie złożonych ofert.

9.        Oferta powinna zawierać:

·             wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – załącznik nr 5),

·        podpisany projekt umowy(dokument ten stanowi załącznik nr 2).

·        dokumenty wymienione poniżej :

- Dokumenty wskazujące doświadczenie z wykonywania usług badania sprawozdania finansowego, wskazane doświadczenie w branży gospodarowania zasobem gminnym.

-  Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronności i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym wymaganych art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).  – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

-  Wykaz osób, którym Wykonawca powierza wykonanie umowy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

-  Aktualny odpis z właściwego  rejestru wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-  Odpis aktu rejestrowego Biura Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

-  Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ( Dz. U.  z 2009 r. nr 205 poz. 1583), ważną na okres badania.

 

10.    Ofertę należy sporządzić wjęzyku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
         Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę
        tłumaczeniem na język polski.

 

11.     Termin otwarcia ofert : 27.10. 2014 r. godz. 13.30  w siedzibie Zamawiającego. O wyborze
           najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

12.     Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

13.    Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
         upoważnion(ego)ych  przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

15.    Załączniki można dołączyć do oferty w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z
        oryginałem przez osobą uprawnioną zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze/ewidencji do
        reprezentacji oferenta.

16.     Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były  ponumerowane i zaparafowane, a oferta opakowana 
          w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią bez jej naruszenia.

 

Informacji szczegółowych udziela: Główna Księgowa Iwona Górska telefon 42 22-59-270, e-mail zgm@zgm.pabianice.pl

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 9 marca 2012 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w każdym czasie bez przyczyny.

 

 

Załączniki:

1.        Specyfikacja do zapytania ofertowego

2.        Wzór umowy

3.        Oświadczenie oferenta

4.        Wykaz osób do wykonania Umowy

5.        Wzór formularza ofertowego

 

« powrót