Informacja o wyborze ofert.

Pabianice, dnia 09.07.2014 r.

 ZGM.AZP.2420.12.2014.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Remont istniejących przewodów kominowych wraz z głowicą ponad dachem

w budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 7 w Pabianicach

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, w Przedmiarze robot  i Opinii kominiarskiej nr 102 stanowiących odpowiednio Załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : preferowany – do 01.08.2014 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena oraz termin wykonania.

6.       Termin składania ofert: 15.07.2014 r. do godz. 13:00

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii (pok. nr 4 - I p.) Sekretariatu. Ofertę prosimy oznaczyć: „Oferta na wykonanie remontu kominów – ul. Kościuszki 7”. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 4 do zapytania ofertowego,

7.3.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat.

8.       Oferta musi zawierać pełny zakres robót określony przedmiarem robót.

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty

10.    Termin otwarcia ofert 15.07.2014 r.  o godz. : 13:30. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych – tel. 42/22-59-252.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: ROM 2 – tel. 42/22-51-813.

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy.
  2. Przedmiar robót.
  3. Opinia kominiarska nr 102
  4. Formularz ofertowy.

 

« powrót