Zasady przydziału garaży
stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice

I.          Garaże usytuowane na terenie nieruchomości niezabudowanych budynkami mieszkalnymi- przetarg nieograniczony - o najem garażu może ubiegać się:

·      każda zainteresowana osoba;

warunki:

-     złożenie pisemnej oferty,

-     udokumentowanie posiadania samochodu.

II.          Garaże usytuowane na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi – przetarg ograniczony – o najem garażu może ubiegać się:

·      najemca lokalu mieszkalnego zamieszkujący na terenie nieruchomości, na której usytuowany jest garaż oraz osoby bliskie najemcy w rozumieniu art. 691 § 1 Kodeksu Cywilnego, stale z nim zamieszkujące, zameldowane w lokalu najemcy,

·      właściciel lokalu mieszkalnego z nieruchomości,  na terenie której usytuowany jest garaż,

·      najemca innego komunalnego lokalu mieszkalnego – tylko w sytuacji, gdy
o najem garażu nie ubiega się żaden z mieszkańców lub współwłaścicieli nieruchomości, na której usytuowany jest garaż;

     warunki:

-     zaświadczenie o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu lokalu  mieszkalnego,

-     złożenie pisemnej oferty,

-     udokumentowanie posiadania samochodu,

-     złożenie oświadczenia o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego garażu,

-     gdy umowa o najem lokalu mieszkalnego zawarta jest na czas oznaczony lub najemca straci tytuł prawny do lokalu, z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego, wygasa prawo najmu garażu.

 

W sytuacji, gdy nie wystąpi żaden z określonych wyżej przypadków Dyrektor Zakładu przeprowadzi przetarg nieograniczony.


Data ostatniej modyfikacji: 7 marca 2013r.