I. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

       korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za przestępstwo

       umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

       Do pobrania TUTAJ.

II.Kwestionariusz dla kandydata do pracy na potrzeby bieżącej rekrutacji:

           Do pobrania TUTAJ.                 

III. Klauzula informacyjna do bieżącej rekrutacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie bieżącej rekrutacji:

       Do pobrania TUTAJ:

IV.  Dokumenty do podpisu, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesach przyszłych rekrutacji:

      „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 

       dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a   ogólnego Rozporządzenia      

       o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia 04.05.2016).

      Do pobrania TUTAJ:

 V. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną do przyszłych rekrutacji.

      Do pobrania TUTAJ: