Ogłoszenie o wyniku naboru.

29.04.2021

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

                Referent / Specjalista – Komórka ds. Kadr, Płac i Rachuby

(nazwa stanowiska urzędniczego)

1.Nazwa i adres jednostki:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ul. Warzywna 6

2. Forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy:

    Umowa o pracę, pierwsza umowa na 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 

 - prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej,

 - sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów, wystawianie świadectw pracy,

  sporządzanie umów cywilno-prawnych,

 -  sporządzanie planów urlopów,

 -  ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich,

  nadzór nad lekarskimi nadaniami okresowymi pracowników,

 -  sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS,

 -  udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

 -  współpraca z Urzędem Miasta, Powiatowym Urzędem Pracy, ZUS,

 -  archiwizowanie dokumentów. 

  

 Zadania dodatkowe:

 

 - sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów,

 - prowadzenie spraw związanych z kontrolą wewnętrzną.

 

 4.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym: 

 

 wykształcenie

            

                  Wyższe

  ekonomia / socjologia / zarządzanie 

                   lub równoważne        

 
doświadczenie zawodowe

 
min. 3  letnie doświadczenie na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw pracowniczych

 

staż pracy

 

                           3 lata

 

 

5.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

        - bardzo dobra znajomość Kodeksu Pracy i programu PŁATNIK,

        - obsługa programów kadrowych,

   znajomość ustawy:

         - o pracownikach samorządowych,

         - o systemie ubezpieczeń społecznych  

  Obsługa programów komputerowych: Office, Word, Excel,

  Obsługa urządzeń technicznych:fax, ksero, skaner

 6.Preferowane cechy osobowe kandydata:

     - rzetelność,,

    - dokładność,

    - systematyczność,

    - staranność,

    - kreatywność,

    - komunikatywność,

    - samodzielność w realizacji zadań,

    - zdolności organizacyjne,

    - gotowość do ciągłej nauki

 

7. Wysokość wynagrodzenia    -  płaca zasadnicza  3.000 zł. 

                                                                         -  plus premia,

                                                           -  plus dodatek stażowy.

8. Wymagane dokumenty:

      - kwestionariusz osobowy,

      - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

      - własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

        korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za przestępstwo

        umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

 Do pobrania:

                         -  na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,

                         -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,

      - własnoręcznie podpisana klauzula o treści:

       „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 

        dla potrzeb obecnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a   ogólnego Rozporządzenia      

        o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia

        04.05.2016).

Do pobrania:

                        - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,

                        -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,

 - oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

 Do pobrania:

                        - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,

                        -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,

 9. Dokumenty do podpisu, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

     osobowych w procesach przyszłych rekrutacji:

     - własnoręcznie podpisana klauzula o treści:

     „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 

        dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a   ogólnego Rozporządzenia      

        o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia

        04.05.2016).

 Do pobrania:

                        - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,

                        -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,

       - oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

 Do pobrania:

                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,

                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,

 

10. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów :

Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej adnotacją:
„Dotyczy naboru na stanowisko:  „ Referent / Specjalista – Kom. ds. Kadr, Płac i Rachuby"

do Sekretariatu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Warzywnej 6

w Pabianicach lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice,
w terminie do dnia 10.05.2021r.   do godz. 15oo.

    

 

11. Informacje dodatkowe o naborze:

1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.

2. Wyłonieni kandydaci (nie więcej niż pięciu) na jedno stanowisko urzędnicze zostają zakwalifikowani  do kolejnego etapu naboru jakim jest test i rozmowa kwalifikacyjna.

3. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną ze wskazaniem: daty, godziny i miejsca.

4. Kandydaci spełniający wymagania formalne, kwalifikujący się do dalszego etapu naboru, będą powiadamiani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej przez pracownika Komórki ds. Kadr, Płac i Rachuby, w ciągu 5 dni od daty otwarcia ofert. W przypadku niemożności telefonicznego skontaktowania się z kandydatem w tym terminie Komisja wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. W składanym CV należy wskazać numer telefonu do celów prowadzonej rekrutacji;

5. W przypadku niestawienia się kandydata na test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną Komisja wyklucza go z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie;

6. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze pozostaną bez rozpoznania;

7. Brak podpisu na oświadczeniach,  będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;

8. Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie na stronie internetowej Zakładu i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przez okres co najmniej 3 miesięcy.

9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

10. Nabór realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr14./2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 14 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

11. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania   stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru.

12. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru zostają zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów dokonuje Komórka ds. Kadr, Płac i Rachuby. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.