Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza przetarg

nieograniczony na najem n/w lokali użytkowych:

 

Lp.

Adres lokalu użytkowego

Pow. lokalu

 

Cena wywoł. (netto) za 1m²

Wysokość wadium

1

ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 3

91,82 m²

12,56 zł/m²

3 459,78 zł

2

ul. Warszawska 16

32,65 m²

25,52 zł/m²

2 499,68 zł

3

ul. Zamkowa 20

74,58 m²

9,00 zł/m²

2 013,66 zł

4

ul. Zamkowa 22

143,51 m²

12,00 zł/m²

5 166,36 zł

5

ul. Zamkowa 48A

50,54 m²

16,00 zł/m²

2 425,92 zł

 

 

Oferty z napisem „Lokal użytkowy – adres lokalu” należy składać do dnia 27.07.2021r. w siedzibie ZGM w Pabianicach,
ul. Warzywna 6 pok.10, tel. 42-225-92-62 wg wymaganego wzoru wynajmującego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2021r. o godz. 10:00 pod w/w adresem.

             Postępowanie przetargowe przeprowadzone zostanie w dwóch etapach, odbywających się w dniu przetargu, bezpośrednio po sobie.

Cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa stawka zaproponowana w ofertach pisemnych.                
Do czynszu wyliczonego w oparciu o wylicytowaną stawkę, dolicza się podatek VAT.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do: wpłacenia wadium przetargowego wysokości 3 miesięcznego czynszu za dany lokal oraz
zapoznania się z warunkami przetargu i pobrania wymaganych wzorów dokumentów.

Wadium należy wpłacić na konto Getin Noble Bank S.A. 06 1560 0013 2643 4934 6000 0008

z dopiskiem „Wadium za lokal użytkowy przy ul. ........................................ w Pabianicach”                    
lub w punktach kasowych obsługiwanych przez Agencję Bankową Monetia.

Warunki umowy najmu nie są przedmiotem negocjacji. Szczegółowych wyjaśnień dotyczących warunków przetargu oraz najmu lokali
udziela ZGM przy ul. Warzywnej 6 pok.10, tel.42-225-92-62.
Zakład zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i unieważnienia przetargu bez podania  przyczyn.
Zakład nie odpowiada za stan techniczny lokali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia zmiana 16.07.2021