Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach
ogłasza przetarg ograniczonym na najem garażu do remontu:

 

Adres

Stawka (netto)

Powierzchnia

Konstrukcja

Wadium

ul. Łaskiej 18

3,12 zł/m2

14,59 m2

metalowej

136,56 zł

 

Oferty z napisem „Garaż przy ul. Łaskiej 18” należy składać do dnia 23.02.2021r. w siedzibie ZGM w Pabianicach ul. Warzywna 6, pok.nr 10 według wymaganego wzoru wynajmującego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2021r. (środa ) o godz. 1100 pod w/w adresem.

 O najem garażu może ubiegać się każda zainteresowana osoba, posiadająca zarejestrowany samochód.

 Postępowanie przetargowe przeprowadzone zostanie w dwóch etapach, odbywających się w dniu przetargu, bezpośrednio po sobie:

 I etap  – polega na przyjmowaniu ofert pisemnych,

 II etap  – w formie dodatkowego przetargu ustnego (licytacja) – będzie miał miejsce wyłącznie wówczas, gdy na garaż wpłynie więcej niż jedna oferta pisemna.

 Cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa stawka zaproponowana w ofertach   

 pisemnych.

 Do czynszu wyliczonego w oparciu o wylicytowaną stawkę dolicza się podatek VAT.

 Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

 -    wpłacenia na dzień przed przetargiem wadium przetargowego w wysokości 3 – miesięcznego czynszu za dany garaż,

-   zapoznania się z warunkami przetargu i pobrania wymaganych wzorów dokumentów. 

 Warunki umowy najmu nie są przedmiotem negocjacji.

 Szczegółowych wyjaśnień dotyczących warunków przetargu oraz najmu garażu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Warzywnej 6, pok. nr 10,

 tel.: 042-225-92-62.

 Zakład zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zakład nie odpowiada za stan techniczny garażu.