Informacja o wyniku naboru.

 14.01.2021r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

 NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

 Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

w Pabianicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

KSIĘGOWA – Dział  Księgowości  Budżetowej

 (nazwa stanowiska urzędniczego)

1.Nazwa i adres jednostki:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ul. Warzywna 6

2. Forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy:

     Umowa o pracę, pierwsza umowa na 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 - prowadzenie ewidencji środków trwałych,

 - rozliczanie magazynu odzieży roboczej,

-  księgowanie i uzgadnianie wynagrodzeń,

  Zadania dodatkowe:

  - uzgadnianie kont,

  - archiwizacja dokumentów na własnym stanowisku

 

 4.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym: 
 

 wykształcenie

                          Min. średnie ekonomiczne

         lub wyższe dowolnej specjalizacji        

 
doświadczenie zawodowe

 

                               mile  widziane

 

staż pracy

 

                           mile  widziany

 

 

 5.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

         znajomość ustawy:

              - o finansach publicznych,

              - o rachunkowości,

              - o pracownikach samorządowych,  

   Obsługa programów  księgowych  (najchętniej firmy Macrologic),

  Obsługa urządzeń technicznych:  fax, ksero,

6.Preferowane cechy osobowe kandydata:

     - komunikatywność,

     - chęć do pracy,

     - skrupulatność,

     - dociekliwość

 7. Wysokość wynagrodzenia: 2.800 zł. brutto

 8. Wymagane dokumenty:

        - kwestionariusz osobowy,

      - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

      - własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

        korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za przestępstwo

        umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

 Do pobrania:

                                 -  na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,

                         -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,

      - własnoręcznie podpisana klauzula o treści:

       „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 

        dla potrzeb obecnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a   ogólnego Rozporządzenia      

        o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia

        04.05.2016).

 Do pobrania:

                               - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,

                        -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,

- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

 Do pobrania:

                        - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,

                        -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,

 9. Dokumenty do podpisu, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

     osobowych w procesach przyszłych rekrutacji:

     - własnoręcznie podpisana klauzula o treści:

     „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 

        dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a   ogólnego Rozporządzenia      

        o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia

        04.05.2016).

 Do pobrania:

                        - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,

                        -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,

       - oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

 Do pobrania:

                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,

                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,

 10. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów :

Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej adnotacją:

„Dotyczy naboru na stanowisko:  „ Księgowa – Dział Księgowości Budżetowej" 

do Sekretariatu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach

lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Pabianicach, ul. Warzywna  6,  95-200 Pabianice, w terminie do dnia 31.01.2021r.   

 

 

11. Informacje dodatkowe o naborze:

1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.

2. Wyłonieni kandydaci (nie więcej niż pięciu) na jedno stanowisko urzędnicze zostają zakwalifikowani  do kolejnego etapu naboru jakim jest test i rozmowa kwalifikacyjna.

3. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną ze wskazaniem: daty, godziny i miejsca.

4. Kandydaci spełniający wymagania formalne, kwalifikujący się do dalszego etapu naboru, będą powiadamiani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej przez pracownika Komórki ds. Kadr, Płac i Rachuby, w ciągu 5 dni od daty otwarcia ofert. W przypadku niemożności telefonicznego skontaktowania się z kandydatem w tym terminie Komisja wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. W składanym CV należy wskazać numer telefonu do celów prowadzonej rekrutacji;

5. W przypadku niestawienia się kandydata na test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną Komisja wyklucza go z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie;

6. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze pozostaną bez rozpoznania;

7. Brak podpisu na oświadczeniach,  będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;

8. Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie na stronie internetowej Zakładu i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przez okres co najmniej 3 miesięcy.

9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

10. Nabór realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr14./2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 14 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

11. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania   stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru.

12. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru zostają zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów dokonuje Komórka ds. Kadr, Płac i Rachuby. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.