Deklaracja dostępności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-12-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-01-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

 • Brak zastosowania fokusa w nawigacji tabulatorem.
 • W okienku "Szukaj" jest pułapka na klawiaturę.
 • Brak jednoliterowych skrótów klawiszowych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Kałuszka.
 • E-mail: jkaluszka@zgm.pabianice.pl
 • Telefon: 42 225 92 68

 

Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach
 • Adres: ul. Warzywna 6
  95-200 Pabianice
 • E-mail: zgm@zgm.pabianice.pl
 • Telefon: 42 225 92 85

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

1. Siedziba przy ul. Warzywna 6 w Pabianicach:

 

Wejscie do budynku znajduje się na parterze, gdzie jest kanncelaria przyjmująca dokumenty. Można tam również pobrać dokumenty, a w przypadku osób niesprawnych ruchowo - jest możliwość obsłużenia przez pracownika odpowiedniego działu, który schodzi do kancelarii.
Przed wejściem do budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 

2. Siedziba Administracji Rejonu Obsługi Mieszkańców nr I - ul. Warszawska 28 w Pabianicach:

 

Administracja znajdująca się w tej lokalizacji jest na I piętrze i brak jest windy. Brak możliwości wejścia osób niesprawnych ruchowo.

 

3. Siedziba Administracji Rejonu Obsługi Mieszkańców nr II - ul. Moniuszki 8a w Pabianicach:

 

Administracja w tej lokalizacji znajduje się w przebudowie. Tymczasowa siedziba administracji znajduje się w siedzibie ZGM przy ul. Warzywnej 6 na II piętrze. Petenci są obsługiwani na parterze, przez pracownika, który schodzi do petenta. Dokumenty można zostawić lub pobrać w Kancelarii na parterze - jest zatem dostępna dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

 

4. Siedziba Administracji Rejonu Obsługi Mieszkańców nr III - ul. Odrodzenia 15

 

Administracja w tej lokalizacji znajduje się na wysokim parterze - aby wejść należy pokonać kilka schodków. Brak możliwości wejścia osób niesprawnych ruchowo.

5. W siedzibach Zakładu brak wind.

6. Do siedziby Zakładu można wejść z psem asystującym, posiadającym kaganiec i aktualne szczepienia.

7. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Informacje dodatkowe

 

Ułatwienia

 

 1. Dane kontaktowe są wypisane dużą czcionką.
 2. Brak treści audiowizualnych - wszystkie treści mają formę tekstową.

 

Inne informacje i oświadczenia

 

Zostaną podjęte niezwłocznie działania zmierzające do zwiększenia kontrastu, polepszenia nawigacji strony Zakładu oraz zlecony zostanie audyt firmy zewnętrznej w celu osiągnięcia pełnej dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Ostatnia modyfikacja: 30.03.2022r.