Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 29.04.2016 r.

 

INFORMACJA O PRZETARGU:

 

Zamawiający:

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

 

 

Tytuł zamówienia:

 

REMONTY DACHÓW i KOMINÓW

 

na budynkach położonych na nieruchomościach przy ul. Brackiej 40,

 

ul. Moniuszki 41, ul. Targowej 5 i ul. Warszawskiej 127 w Pabianicach

 

 

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 30.09.2016 r.

 

 

Termin składania ofert: do godz. 8:30 w dniu 17.05.2016 r.

 

 

Kryterium wyboru ofert: Cena – 90 %

Przedłużenie rękojmi – 10 %

 

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 3. Załączniki do SIWZ:

  1. Załączniki do umowy:

    1. Dla każdej części zamówienia oddzielne dokumenty: Mapa sytuacyjna + Szkicowe rysunki połaci dachowych z wymiarowaniem + Przedmiary robót łącznie z charakterystyką budynków + zdjęcia budynków mieszkalnych (wymienione dokumenty zostały zblokowane w jeden plik) – załączniki 1-3 i 7 do umowy

     1. dla nieruchomości przy ul. Brackiej 40

     2. dla nieruchomości przy ul. Moniuszki 41

     3. dla nieruchomości przy ul. Targowej 5

     4. dla nieruchomości przy ul. Warszawskiej 127

    2. Dla wszystkich części zamówienia te same dokumenty:

     1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych– zał. 4 do umowy

     2. Parametry niektórych materiałów budowlanych – zał. 5 do umowy

     3. Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę – zał. 6 do umowy

  2. Druki ofertowe:

    1. Druki od nr 1 do nr 10 z wyłączeniem druków nr 2 i nr 7 - zblokowane w jeden plik

    2. Druk nr 2 (Formularz cenowy) - w formacie PDF oraz w formacie EXCEL

    3. Druk nr 7 (Parametry niektórych materiałów budowlanych - oferta)

 

 

Uwaga:

W przypadku korzystania z druku w formacie EXCEL - prosimy o nie dokonywanie zmian w komórkach z wpisanymi przez Zamawiającego danymi. Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia.

« back