Informacja o wyborze oferty.

 Informacja z otwarcia ofert.

Nr spr. ZGM.NZP.2422.04.2020

  Pabianice, dnia 18.12.2020 r.

 INFORMACJA O PRZETARGU:

  Zamawiający:

 Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

Tytuł zamówienia:

WYKONYWANIE  USŁUG  KOMINIARSKICH W ROKU 2021

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  od dnia 01.01.2021 r. (lub od dnia podpisania umowy, jeżeli umowa
                                 zostanie podpisana później) do dnia 31.12.2021 r.

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 28.12.2020 r.

Kryterium wyboru ofert:  Cena – 60 %

                                          Kryterium terminu wykonania dodatkowych usług kominiarskich  – 40 %

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.        Załączniki do umowy:

3.1.1.           Wykaz cen jednostkowych (dla ROM I, ROM II ROM III,WSPÓLNOTY)

3.1.2.           Opis usług kominiarskich (dla: ROM I,  ROM II,  ROM III, WSPÓLNOTY)

3.1.3.           Wykaz posesji (dla: ROM I,  ROM II,  ROM III WSPÓLNOTY) 

3.1.4.           Oświadczenie dotyczące świadczenia pracy przez osoby zatrudnione na umowę o pracę – załącznik nr 4

3.1.5.           Wykaz podwykonawców  załącznik nr 6

3.1.6.           Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 7

3.2.        Druki ofertowe:

3.2.1.           Oferta

3.2.2.           Formularz cenowy z załącznikiem (Dodatkowe usługi kominiarskie):

3.2.2.1            dla ROM I – Formularz (PDF  i  EXCEL) oraz załącznik (PDF  i  EXCEL)

3.2.2.2            dla ROM II – Formularz (PDF  i  EXCEL) oraz załącznik (PDF  i  EXCEL)

3.2.2.3            dla ROM III – Formularz (PDF  i  EXCEL) oraz załącznik (PDF  i  EXCEL)

3.2.2.4            dla WSPÓLNOT -Formularz (PDF i EXCEL) oraz załączniki (PDF i EXCEL)

3.2.3.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.4.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.5.           Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.6.           Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.7.           Wykaz usług kominiarskich

3.2.8.           Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych

3.2.9.           Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

3.2.10.        Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego

« back