Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Nr spr. ZGM.NZP.2422.1.2019                                                                                                       Pabianice, dnia 13.05.2019 r.

  

 

 INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

Tytuł zamówienia:

 

REMONT DACHU i GŁOWIC KOMINOWYCH
na BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM
PRZY ul. KONOPNEJ 20 w PABIANICACH

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 31.08.2019 r.

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 28.05.2019 r.

Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

                                                  Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

 Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 DOKUMENTY DO POBRANIA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.         Załączniki do umowy:

3.1.1.       Zblokowane w jeden plik: Mapa sytuacyjna + Szkicowy rysunek połaci dachowych z wymiarowaniem + Przedmiar robót łącznie z charakterystyką budynku + zdjęcia budynku mieszkalnego – załączniki 1-3 i 7 do umowy

3.1.2.       Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. 4 do umowy

3.1.3.       Parametry niektórych materiałów budowlanych – zał. 5 do umowy

3.1.4.       Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę – zał. 6 do umowy

3.1.5.       Oświadczenie dotyczące świadczenia pracy przez osoby zatrudnione na umowę o pracę – zał. 9 do umowy

3.1.6.       Wykaz podwykonawców – zał. 10 do umowy

3.2.         Druki ofertowe:

3.2.1.            Oferta

3.2.2.            Formularz cenowy – w formacie PDF oraz w formacie EXCEL

3.2.3.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.4.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.5.            Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.6.            Wykaz wykonanych robót budowlanych

3.2.7.            Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.8.            Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego

 

Uwaga:

W przypadku korzystania z druku w formacie EXCEL - prosimy o nie dokonywanie zmian w komórkach z wpisanymi przez Zamawiającego danymi. Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia.