Nr spr. ZGM.NZP.2422.13.2019

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 08.11.2019 r.

INFORMACJA O PRZETARGU:

 

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

Tytuł zamówienia:

 

Remont dróg dojazdowych przy ul. Ludowej pomiędzy blokami
ul. Ludowa 1 i ul. Ludowa 3 w Pabianicach
(kostka betonowa)

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 25.11.2019 r.

Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

                                                  Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.        Załączniki do umowy:

3.1.1.           Opis robót budowlanych zamiennych - załączniki nr 1

3.1.2.           Dokumentacja projektowa wraz z rysunkiem zamiennym - załączniki nr 2 do umowy

3.1.3.           Przedmiar robót - załącznik nr 3 do umowy

3.1.4.           Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4 do umowy

3.1.5.           Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę - załącznik nr 5 do umowy

3.1.6.           Oświadczenie dotyczące świadczenia pracy przez osoby zatrudnione na umowę o pracę - załącznik nr 7 do umowy

3.1.7.           Wykaz podwykonawców - załącznik nr 8 do umowy

3.2.        Druki ofertowe:

3.2.1.           Oferta

3.2.2.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.3.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.4.           Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.5.           Wykaz wykonanych robót budowlanych

3.2.6.           Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.7.           Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego