Projekt

 

„Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Nr spr. ZGM.NZP.2422.5.2018

Pabianice, dnia 03.04.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 

Informacja z otwarcia ofert.Informacja o unieważnieniu postępowania.

 

INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

Tytuł zamówienia:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA 6 W CELU ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA LOKALE MIESZKALNE WSPOMAGANE DLA DZIECI Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I RODZIN ZASTĘPCZYCH – W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - IV

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji: nie krótszy niż 270 dni i nie dłuższy niż 360 dni licząc od podpisania umowy

Termin składania ofert: do godz. 12:00 w dniu 20.04.2018 r. - zmiana terminu dokonana w dniu 16.04.2018

Kryterium wyboru ofert: Cena – 60 %

Termin realizacji – 20 %

Okres gwarancji – 20%

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 3. Załączniki do SIWZ:

  1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia + przynależne załączniki:

    1. Inwentaryzacja budowlana

    2. Program funkcjonalno – użytkowy

    3. Warunki techniczne wydane przez ZWiK Spółka z o. o. w Pabianicach

    4. Warunki techniczne wydane przez ZEC Spółka z o. o. w Pabianicach

    5. Opinia WUOZ w Łodzi

  2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału

  3. Załącznik nr 3 – Wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

  4. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu robót budowlanych

  5. Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

  6. Załącznik nr 6 – Wzór wykazu dot. zakresu podwykonawstwa

  7. Załącznik nr 7 – Wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego

  8. Załącznik nr 8 – Wzór formularza ofertowego

  9. Załącznik nr 9 – Wzór umowy + przynależne załączniki:

    1. Wzór karty Gwarancyjnej

    2. Wzór wykazu osób zatrudnionych na budowie

 4. Dodatkowe załączniki:

  1. Audyt energetyczny

  2. Wypis z tekstu planu