/resources/images/Unia/logo_fe_program_regionalny_www.jpg                                                /resources/images/Unia/lodzkie_promuje.jpg                                        /resources/images/Unia/ue_efrr_rgb-2 na www.jpg 

Projekt

„Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

PYTANIE Z DNIA 27.01.2018r Z ODPOWIEDZIĄ

 Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Nr spr. ZGM.NZP.2422.2.2018

Pabianice, dnia 16.01.2018 r.

 

INFORMACJA O PRZETARGU:

 Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

 

REMONT BUDYNKU PRZY UL. SIENKIEWICZA 6 W CELU ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA LOKALE WSPOMAGANE DLA DZIECI
Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I RODZIN ZASTĘPCZYCH – W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

 

 Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 Termin realizacji:  nie krótszy niż 270 dni i nie dłuższy niż 350 dni licząc od podpisania umowy

 Termin składania ofert:  do godz. 12:00 w dniu 09.02.2018 r - zmiana dokonana w dniu 30.01.2018r.

 Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

                                                  Termin realizacji – 20 %

                                                  Okres gwarancji – 20%

 Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

1.1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - dodane 30.01.2018r

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2.1 Zmiany w treści SIWZ - dodane 30.01.2018r

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.         Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia + przynależne załączniki:

3.1.1.            Inwentaryzacja budowlana

3.1.2.            Program funkcjonalno – użytkowy

3.1.3.            Warunki techniczne wydane przez ZWiK Spółka z o. o. w Pabianicach

3.1.4.            Warunki techniczne wydane przez ZEC Spółka z o. o. w Pabianicach

3.1.5.            Opinia WUOZ w Łodzi

3.2.         Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału

3.3.         Załącznik nr 3 – Wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

3.4.         Załącznik nr 4 – Wzór wykazu doświadczenia wykonawcy

3.5.         Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

3.6.         Załącznik nr 6 – Wzór wykazu dot. zakresu podwykonawstwa

3.7.         Załącznik nr 7 – Wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego

3.8.         Załącznik nr 8 – Wzór formularza ofertowego

3.9.         Załącznik nr 9 – Wzór umowy + przynależne załączniki:

3.9.1.     Wzór karty Gwarancyjnej

3.9.2.     Wzór wykazu osób zatrudnionych na budowie

4.     Dodatkowe załączniki:

4.1.         Audyt energetyczny