Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Nr spr. ZGM.NZP.2422.20.2018

Pabianice, dnia 08.11.2018 r.

INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

 

REMONT DACHÓW i GŁOWIC KOMINOWYCH

na budynkach położonych przy ul. Narutowicza 4
 w Pabianicach (II)

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 23.11.2018 r.

Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

                                                  Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.         Załączniki do umowy:

3.1.1.            Zblokowane w jeden plik: Mapa sytuacyjna + Szkicowe rysunki połaci dachowych z wymiarowaniem + Przedmiary robót łącznie z charakterystyką budynków + zdjęcia budynków mieszkalnych – załączniki 1-3 i 7 do umowy

3.1.2.            Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. 4 do umowy

3.1.3.            Parametry niektórych materiałów budowlanych – zał. 5 do umowy

3.1.4.            Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę – zał. 6 do umowy

3.1.5.            Oświadczenie dotyczące świadczenia pracy przez osoby zatrudnione na umowę o pracę – zał. 9 do umowy

3.1.6.            Wykaz podwykonawców – zał. 10 do umowy

3.2.         Druki ofertowe:

3.2.1.            Oferta

3.2.2.            Formularz cenowy – w formacie PDF oraz w formacie EXCEL

3.2.3.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.4.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.5.            Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.6.            Wykaz wykonanych robót budowlanych

3.2.7.            Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.8.            Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego

 

Uwaga:

W przypadku korzystania z druku w formacie EXCEL - prosimy o nie dokonywanie zmian w komórkach z wpisanymi przez Zamawiającego danymi.

Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia.