Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Nr spr. ZGM.NZP.2422.12.2018                                                                                  Pabianice, dnia 21.08.2018 r.

 

INFORMACJA O PRZETARGU:

 

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

REMONTY DACHÓW i GŁOWIC KOMINOWYCH

na budynkach położonych przy ul. Poprzecznej 12 i ul. Narutowicza 4
 w Pabianicach

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r. 

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 05.09.2018 r.

Kryterium wyboru ofert:          Cena – 60 %

                                             Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.         Załączniki do umowy:

3.1.1.       Dla każdej części zamówienia oddzielne dokumenty: Mapa sytuacyjna + Szkicowe rysunki połaci dachowych z wymiarowaniem + Przedmiary robót łącznie z charakterystyką budynków + zdjęcia budynków mieszkalnych (wymienione dokumenty zostały zblokowane w jeden plik) – załączniki 1-3 i 7 do umowy

3.1.1.1              Część 1: ul. Poprzeczna 12

3.1.1.2              Część 5: ul. Narutowicza 4

3.1.2.            Dla obu części zamówienia te same dokumenty:

3.1.2.1              Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. 4 do umowy

3.1.2.2              Parametry niektórych materiałów budowlanych – zał. 5 do umowy

3.1.2.3              Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę – zał. 6 do umowy

3.1.2.4              Oświadczenie dotyczące świadczenia pracy przez osoby zatrudnione na umowę o pracę – zał. 9 do umowy

3.1.2.5              Wykaz podwykonawców – zał. 10 do umowy

3.2.         Druki ofertowe:

3.2.1.            Oferta

3.2.2.            Formularz cenowy – w formacie PDF oraz w formacie EXCEL

3.2.3.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.4.            Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.5.            Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.6.            Wykaz wykonanych robót budowlanych

3.2.7.            Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.8.            Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego

 

 

Uwaga:

W przypadku korzystania z druku w formacie EXCEL - prosimy o nie dokonywanie zmian w komórkach z wpisanymi przez Zamawiającego danymi. Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia.