Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Nr spr. ZGM.NZP.2422.19.2018

Pabianice, dnia 10.12.2018 r.

 INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

 Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

 

   WYKONYWANIE  USŁUG  KOMINIARSKICH W ROKU 2019

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji:  od dnia 01.02.2019 r. (lub od dnia podpisania umowy, jeżeli umowa zostanie podpisana później) do dnia 31.12.2019 r.

Termin składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 18.12.2018 r.

 Kryteria wyboru ofert: Cena – 60 %                                                 

  Kryterium terminu wykonania dodatkowych usług kominiarskich  – 40 %

 

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.        Załączniki do umowy:

3.1.1.           Wykaz cen jednostkowych (dla ROM I, ROM II i  ROM III)

3.1.2.           Opis usług kominiarskich (dla: ROM I,  ROM II,  ROM III)

3.1.3.           Wykaz posesji (dla: ROM I,  ROM II,  ROM III) 

3.1.4.           Wykaz osób zatrudnionych – załącznik nr 4

3.1.5.           Wykaz podwykonawców  załącznik nr 6

3.2.        Druki ofertowe:

3.2.1.           Oferta

3.2.2.           Formularz cenowy z załącznikiem (Dodatkowe usługi kominiarskie):

3.2.2.1            dla ROM I – Formularz (PDF  i  EXCEL) oraz załącznik (PDF  i  EXCEL)

3.2.2.2            dla ROM II – Formularz (PDF  i  EXCEL) oraz załącznik (PDF  i  EXCEL)

3.2.2.3            dla ROM III – Formularz (PDF  i  EXCEL) oraz załącznik (PDF  i  EXCEL)

3.2.3.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

3.2.4.           Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.2.5.           Zobowiązanie innych pomiotów

3.2.6.           Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

3.2.7.           Wykaz usług kominiarskich

3.2.8.           Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych

3.2.9.           Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

3.2.10.        Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego