Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Nr spr. ZGM.NZP.2422.7.2018

Pabianice, dnia 13.04.2018 r.

 

 INFORMACJA O PRZETARGU:

Zamawiający:

Miasto Pabianice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

 

REMONT DACHU i GŁOWIC KOMINOWYCH

na budynku położonym na nieruchomości 
przy ul. Szarych Szeregów 11
w Pabianicach

 

Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r.

Termin składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 27.04.2018 r.

Kryterium wyboru ofert: Cena – 60 %

Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 3. Załączniki do SIWZ:

  1. Załączniki do umowy:

    1. Mapa sytuacyjna - załącznik nr 1

    2. Szkicowy rysunek połaci dachowych z wymiarowaniem - załącznik nr 2

    3. Przedmiar robót łącznie z charakterystyką budynku - załącznik nr 3

    4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4

    5. Parametry niektórych materiałów budowlanych - załącznik nr 5

    6. Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę - załącznik nr 6

    7. Zdjęcia budynku - załącznik 7

    8. Wykaz osób zatrudnionych - załącznik nr 8

    9. Wykaz podwykonawców - załącznik nr 9

  2. Druki ofertowe:

    1. Oferta

    2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

    3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

    4. Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

    5. Zobowiązanie innych pomiotów

    6. Wykaz wykonanych robót budowlanych

    7. Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego