Informacja o unieważnieniu postępowania.

 Nr spr. ZGM.NZP.2422.5.2017

 

Pabianice, dnia 06.09.2017 r.

 INFORMACJA O PRZETARGU:

 

 Zamawiający:

  Miasto Pabianice

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

Tytuł zamówienia:

 

 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH
W ZAKRESIE ADAPTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
NA LOKAL BIUROWY
W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. KOŚCIUSZKI 18 W PABIANICACH

 

 

 Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 22.12.2017 r.

 Termin składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 21.09.2017 r.

 Kryterium wyboru ofert: Cena – 60 %

 Kryterium gwarancji - przedłużenia rękojmi – 40 %

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 3. Załączniki do SIWZ:

  1. Załączniki do umowy:

    1. Program funkcjonalno – użytkowy z załącznikami:

     1. Mapa sytuacyjna - załącznik nr 1 do PFU

     2. Inwentaryzacja budowlana II piętra – załącznik 2 do PFU

     3. rzut II piętra z naniesionymi na rysunku inwentaryzacji zmianami, jakie są przewidziane dla wykonania remontu – załącznik nr 3 do PFU

     4. zdjęcia budynku i istniejących lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu – załącznik nr 4 do PFU

     5. Projekt wewnętrznej instalacji c.o. - rzut II piętra – załącznik nr 5 do PFU

     6. opinia kominiarska – załącznik nr 6 do PFU

    2. Wykaz osób zatrudnionych – załącznik nr 3

    3. Wykaz podwykonawców – załącznik nr 4

    4. Kosztorys szacunkowy – załącznik nr 5

  2. Druki ofertowe:

    1. Oferta

    2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

    3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

    4. Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

    5. Zobowiązanie innych pomiotów

    6. Wykaz wykonanych robót budowlanych

    7. Oświadczenie wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego u Zamawiającego

 

« back