Informacja o wyniku naboru.

OGŁOSZENIE O NABORZE

 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, 95-200 Pabianice ul. Warzywna 6  

   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

 Inspektor   -  1 etat

2. Podstawa prawna zatrudnienia, wymiar czasu pracy:

    Pełny wymiar czasu pracy – umowa o pracę - pierwsza min. 6 miesięcy

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

    - planowanie prac dla konserwatorów,

    - nadzór nad pracami wykonywanymi przez konserwatorów,

    - rozliczanie czasu pracy i prowadzenie ewidencji czasu pracy konserwatorów,

    - zamawianie i rozliczanie materiałów,

    - sporządzanie planów remontów,

    - sporządzanie zestawień, planów, kalkulacji i analiz,

    - sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów,

    - nadzorowanie robót remontowych,

    - sporządzanie projektów zdawczo – odbiorczych lokali,

    - prowadzenie książek obiektu budowlanego,

    - przygotowywanie materiałów koniecznych do prowadzenia przetargów i zamówień  publicznych,

     - sporządzanie kwartalnych wykazów wykonanych robót,

     - umiejętność czytania projektów technicznych,

     - udzielanie odpowiedzi na pisma i interwencje mieszkańców,

     - inne polecenia przełożonych,

 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 

wykształcenie

 średnie techniczne budowlane

doświadczenie zawodowe

min. 1 rok w sektorze budowlanym

Staż pracy

min. 5 lat

   5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

       - obsługa programów komputerowych:  biegła - praca wymaga obsługi programów: EXEL,  WORD

     - obsługa urządzeń technicznych:  dalmierz, detektor gazu, wilgotnościomierz, fax, ksero,  skaner

     - uprawnienia ogólnobudowlane,

     - znajomość przepisów prawa budowlanego,

     - znajomość procesu przygotowania robót budowlanych,

     - umiejętność redagowania pism.

 6. Preferowane cechy osobowe kandydata:

       - odpowiedzialność,

      - sumienność,

      - umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,

      - umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,

      - komunikatywność.

7. Wysokość wynagrodzenia: płaca zasadnicza 2.300,- zł. (plus dodatek stażowy i premia).

8. Wymagane dokumenty:

      - CV,

     - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

     - kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

     - własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

       korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za przestępstwo

       umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

     - własnoręcznie podpisana klauzula o treści: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich   

       danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z

       dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

9. Termin składania dokumentów:

 do dnia   15.05.2018r. do godz. 1500

10. Miejsce składania dokumentów:

      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach - Sekretariat

     95-200 Pabianice ul. Warzywna 6

z dopiskiem:

„Oferta pracy na stanowisko:  „ INSPEKTOR   ”

 

11. Informacje dodatkowe o naborze:

 1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym

    wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.

 2. Wyłonieni kandydaci (nie więcej niż pięciu) na jedno stanowisko urzędnicze zostają zakwalifikowani

    do kolejnego etapu naboru jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

 3. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni

    na rozmowę kwalifikacyjną ze wskazaniem: daty, godziny i miejsca rozmowy.

 4. Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie na stronie internetowej Zakładu i na tablicy

    informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przez okres co najmniej

    3 miesięcy.

 5. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania   

    stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych

    kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru.

 6. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru zostają zniszczone

    w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów dokonuje Komórka ds. Kadr,

    Płac i Rachuby. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.

 

Data ostatniej aktualizacji: 27.04.2018r

« back