Nr spr. ZGM.AZP.2422.4.2014                                                            abianice, dnia 08.07.2014 r.

 

INFORMACJA O PRZETARGU:

 Zamawiający:

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 
Tytuł zamówienia:

 

REMONT DACHU

na budynku położonym na nieruchomości

 przy ul. Odrodzenia 11  w Pabianicach

 
Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 30.09.2014 r.

 

Termin składania ofert:  do godz. 8:30 w dniu 23.07.2014 r.

 

Kryterium wyboru ofert:          Cena - 100%

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

  

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.         Załączniki do umowy:

3.1.1.        Zblokowane w jeden plik dokumenty:
Mapa sytuacyjna + Szkicowe rysunki połaci dachowych z wymiarowaniem + Kserokopie pism WOZU w Łodzi + Zdjęcia budynku mieszkalnego + Zdjęcia blachodachowek sąsiednich budynków (wymienione dokumenty zostały zblokowane w jeden plik).

3.1.2.            Przedmiar robót łącznie z charakterystyką budynku

3.1.3.            Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.1.4.            Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę

3.2.         Druki ofertowe od nr 1 do nr 9 - zblokowane w jeden plik

« back