Ogłoszenie o wyborze oferty.

Nr spr. ZGM.AZP.2422.5.2014

Pabianice, dnia 29.07.2014 r.

 INFORMACJA O PRZETARGU:

 Zamawiający:

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

 

 

Tytuł zamówienia:

 

REMONT DACHU

na budynku usługowo – mieszkalnym położonym na nieruchomości

 przy ul. Odrodzenia 11  w Pabianicach (2)

 

 Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Termin realizacji:  dwa miesiące licząc od dnia podpisania umowy

 

Termin składania ofert:  do godz. 13:00 w dniu 18.08.2014 r.

 

 

Kryterium wyboru ofert:          Cena - 100%

 

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.      Ogłoszenie o zamówieniu

2.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmiana z dnia 13.08.2014r.

3.      Załączniki do SIWZ:

3.1.           Załączniki do umowy:

3.1.1.              Zblokowane w jeden plik dokumenty:
Mapa sytuacyjna + Szkicowe rysunki połaci dachowych z wymiarowaniem + Kserokopie pism WOZU w Łodzi + Zdjęcia budynku mieszkalnego + Zdjęcia blachodachowek sąsiednich budynków (wymienione dokumenty zostały zblokowane w jeden plik).

3.1.2.              Przedmiar robót łącznie z charakterystyką budynku

3.1.3.              Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.1.4.              Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę

3.2.           Druki ofertowe od nr 1 do nr 9 - zblokowane w jeden plik

« back