Informacja o wyborze oferty.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiany w SIWZ - patrz niżej.

 

Nr spr. ZGM.AZP.2422.3.2015,

Pabianice, dnia 05.05.2015 r.

 

INFORMACJA O PRZETARGU:

 

Zamawiający:

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

  

Tytuł zamówienia:

 

REMONTY DACHÓW i KOMINÓW

na budynkach położonych na nieruchomościach przy ul. Konopnej 26, ul. Lutomierskiej 1, ul. Moniuszki 13,  ul. Piękna 6  ul. Kościelnej 6,ul. Moniuszki 142 i św. Rocha 19 w Pabianicach

 

 Tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 Termin realizacji:  od podpisania umowy do dnia 30.09.2015 r.

 

 Termin składania ofert:  do godz. 8:30 w dniu 20.05.2015 r.

 

Kryterium wyboru ofert:          Cena – 90 %

                                                  Przedłużenie rękojmi – 10 %

 

Pozostałe informacje są podane w załączonych dokumentach do pobrania

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Załączniki do SIWZ:

3.1.         Załączniki do umowy:

3.1.1.       Dla każdej części zamówienia oddzielne dokumenty: Mapa sytuacyjna + Szkicowe rysunki połaci dachowych z wymiarowaniem + Przedmiary robót łącznie z charakterystyką budynków + zdjęcia budynków mieszkalnych (wymienione dokumenty zostały zblokowane w jeden plik)

3.1.1.1              dla nieruchomości przy ul. Konopnej 26

3.1.1.2              dla nieruchomości przy ul. Lutomierskiej 1

3.1.1.3              dla nieruchomości przy ul. Moniuszki 13

3.1.1.4              dla nieruchomości przy ul. Pięknej 6

3.1.1.5              dla nieruchomości przy ul. Kościelnej 6

3.1.1.6              dla nieruchomości przy ul. Moniuszki 142/144

3.1.1.7              dla nieruchomości przy ul. św. Rocha 19.

3.1.2.            Dla wszystkich części zamówienia te same dokumenty:

3.1.2.1              Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

3.1.2.2              Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych wraz z wykazem materiałów, które zostaną wbudowane

3.1.2.3              Wykaz robót tymczasowych i towarzyszących do wykonania przez Wykonawcę

3.2.         Druki ofertowe:

3.2.1.            Druki od nr 1 do nr 10 z wyłączeniem druków nr 2 i nr 7 - zblokowane w jeden plik

3.2.2.            Druk nr 2 (Formularz cenowy) - w formacie PDF oraz w formacie EXCEL

3.2.3.            Druk nr 7 (Wykaz materiałów budowlanych)

 

 

Uwaga:

W przypadku korzystania z druku w formacie EXCEL - prosimy o nie dokonywanie zmian w komórkach z wpisanymi przez Zamawiającego danymi. Jakiekolwiek zmiany stanowić będą w końcowej fazie badania oferty podstawę do jej odrzucenia.

 

Pytania i odpowiedzi oraz zmiany w SIWZ

1. Treść pytania z dnia 8.05.2015r i odpowiedzi z dnia 11.05.2015r oraz zmiana w SIWZ - można pobrać TUTAJ.

2. Treść prośby z dnia 12.05.2015r i odpowiedź z dnia 15.05.2015r - można pobrać TUTAJ.

« back